Historia szkoły

Szkoła w Matysówce działała już na pewno w roku 1893, bowiem z tego okresu pochodzą najstarsze zapiski w tzw. Księdze Wizytacyjnej. Pierwszym w niej nauczycielem był Pan Świstak. Po nim obowiązki nauczycieli pełnili: Jan BrodaAdam AndersMichał Cebula
W roku 1914 rozpisano pierwszy konkurs na stałego kierownika szkoły. Zwyciężył w nim i kierownictwo otrzymał Pan Roman Ziemliński, ale wybuch Pierwszej Wojny Światowej, wyruszenie na front, a później dostanie się do niewoli rosyjskiej, spowodowały że objął on szkołę dopiero 11 listopada 1921r. Założona przez niego i istniejąca do dnia dzisiejszego „Historia Szkoły w Matysówce” jest źródłem niezwykle ciekawych i rzetelnych informacji dotyczących działalności szkoły i życia tutejszej społeczności. Początkowo tutejsza szkoła była jednoklasowa, później przekształcono ją na dwuklasową, a Rozporządzeniem Kuratorium z 1927 r. stała się szkoła trzyklasową. Językiem wykładowym był język polski. Oprócz nauczania przedmiotów obowiązujących panie nauczycielki uczyły też robót ręcznych kobiecych. Religii nauczano w obrządku rzymsko-katolickim. Praca nauczycieli nie był łatwa. sam budynek szkolny (istniejący do dzisiaj, a znajdujący się po przeciwnej stronie obecnej „nowej” szkoły) był bardzo zaniedbany. Brakowało odpowiedniego umeblowania, podręczników, zeszytów. Słaba była frekwencja dzieci. Naukę w szkole często musiano przerywać w skutek nastania srogich zim i braku opału. W czerwcu 1941r. budynek szkolny zajęty został na kwatery dla wojska, zaś we wrześniu 1944r., już po opuszczeniu przez Niemców tutejszych terenów, mieścił się w nim szpital dla lotnictwa wojskowego. 
Od 1945r. według zarządzeń władz szkolnych szkoła w Matysówce staje się szkołą III-go stopnia, liczącą 7 klas. 
W latach 1950-1962 kierownikiem szkoły był Pan Adamiec Tadeusz. Był on inicjatorem pomysłu wybudowania nowej szkoły oraz włożył wiele wysiłku, aby ten plan zrealizować. W roku 1954 założony został Komitet Budowy Szkoły, który rozpoczął pracę od zdobycia w drodze zamiany, placu pod budowę oraz gromadził i opłacał stałą dokumentację. 7-go września 1955 r. Firma B.P.P. z Rzeszowa przystąpiła do budowy naszej „nowej” szkoły. W dniu 1-go marca 1957 r. miała miejsce wielka uroczystość oddania nowego (obecnego) budynku szkolnego, a naukę w nim rozpoczęto 19-go maja tegoż roku. Jak na ówczesne warunki budynek był luksusowy. Posiadał 5 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, szatnie, natryski, bibliotekę, kancelarię. Duży wkład w budowę wniosła miejscowa ludność i młodzież szkolna. Sale „starej” szkoły przerobiono na mieszkanie dla nauczycieli. 
W latach 1963-1971 obowiązki kierownika szkoły pełnił Pan Jan Sondej. Czynił on ciągłe starania, by społeczeństwo bardziej zainteresować sprawami szkoły. Wkrótce zbudowano chodnik prowadzący od drogi do budynku szkolnego i wokół niego, a w 1963 r. ukończono prace przy ogrodzeniu. Wyrównano też podwórko, zasadzono przeszło 150 ozdobnych drzewek: klonów, lip, modrzewi. W 1967 r. otynkowano budynek. W tym też roku, po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowano zgodnie z reformą szkolnictwa, klasę ósmą. W 1970 r. w naszej szkole zainstalowano aparat telefoniczny (jeden z trzech jakie otrzymała tutejsza wieś). Trzy lata później uruchomiono centralne ogrzewanie, a wkrótce założono instalację wodno-kanalizacyjną. 
W latach 80-tych i 90-tych dyrektorem naszej szkoły była Pani Urszula Janda. Podczas 20-stu lat jej dyrektorowania w szkole i na zewnątrz zaszły duże zmiany. Do najważniejszych należą: odmalowanie pomieszczeń, położenie parkietu, odnowienie łazienek, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku. Ważną dla nas datą był 3 styczeń 1994 r. , kiedy to miała miejsce oficjalne przejęcie naszej szkoły przez Urząd Miasta i Gminy Tyczyn. Na trwałe w pamięci zapisała się też niecodzienna wizyta Dostojnego Gościa ks. biskupa Kazimierza Górnego (12 listopada 1992 r.), a później biskupa Edwarda Białogłowskiego. Rok szkolny 2000/2001 to pierwszy rok zreformowanej 6-klasowej szkoły podstawowej. Wkroczyliśmy w ten przełomowy rok wraz z nowym dyrektorem Panią mgr Lidią Kupiszewską, od wielu lat związaną z naszą szkołą. Obecna Pani Dyrektor wraz z nauczycielami wciąż poszukują bardziej skutecznych metod i form oddziaływania, by sprostać wymaganiom czasu i realizacji założeń wizji szkoły, która brzmi: „Wzrastając w miłości i bezpieczeństwie uczymy się odpowiedzialności i współpracy„.
Od 1 stycznia 2019r. należymy do Rzeszowa i nosimy numer 34.