Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalania dni wolnych od zajęć dydaktycznych

przez aw

Zarządzenie nr 1 /OP/ 2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Matysówce z dnia 15 września 2017r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 22 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603 ) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

zarządzam, co następuje:

§ 1

W roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Szkole Podstawowej w Matysówce  są:

2 i 3 listopada  2017r., 30 kwietnia 2018r., 2 i 4 maja 2018r. oraz 1 czerwca 2018r..

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych) i pracowników Szkoły Podstawowej w Matysówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły

Lidia Kupiszewska